Sunway Education & Technology Group B.V. 服务条款
- 下滑查看中文翻译版本 -

ALGEMENE VOORWAARDEN SUNWAY Education & Technology Group B.V.

 
Dit zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma SUNWAY EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP BV, kantoorhoudende te 2289CX) Rijswijk, aan de Laan van Oversteen 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72918330.
 

Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden

 

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sunway Education & Technology B.V. en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.2    De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3    Sunway Education & Technology B.V. is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Sunway Education & Technology B.V. zal wijzigingen van deze algemene voorwaarden bekend maken op haar website www.sunway.school. De gewijzigde algemene voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

 

Artikel 2. Aanbod

 

2.1    Sunway Education & Technology B.V. biedt verschillende soorten cursussen en diensten aan, onder andere via haar website www.sunway.school.

2.2    Ieder aanbod van Sunway Education & Technology B.V. vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:

        - de naam van de cursus of aangeboden dienst;

        - de startdatum van de cursus of aangeboden dienst;

        - de dagen en het tijdstip waarop de aangeboden diensten plaatsvinden;

        - de naam van de dienstverlenende medewerker;

        - de feestdagen en andere data waarop geen cursus of diensten worden aangeboden;

        - de einddatum van de cursus of aangeboden dienst;

        - de taal waarin de cursus of dienst wordt aangeboden;

        - de (eventuele) kosten van het cursusmateriaal of benodigde materialen voor de aangeboden 

          diensten;

        - de kosten van de cursus of aangeboden diensten.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 

3.1    Door in te schrijven voor een cursus of aangeboden dienst van Sunway Education & Technology B.V. gaat de cliënt een overeenkomst aan met Sunway Education & Technology B.V. voor de duur van de cursus of aangeboden dienst zoals vermeld in het aanbod van Sunway Education & Technology B.V. en verklaart de cliënt zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.2    Indien er voor een cursus of aangeboden dienst specifieke voorwaarden gelden dan zijn deze vermeld op de website van Sunway Education & Technology B.V., www.sunway.school of zijn beschreven in het aangeboden contract.

3.3    De overeenkomst tussen de cursist en Sunway Education & Technology B.V. komt tot stand zodra de inschrijving van de cursist Sunway Education & Technology B.V. heeft bereikt en Sunway Education & Technology B.V. de ontvangst daarvan aan de cursist heeft bevestigd. Bevestiging door Sunway Education & Technology B.V. vindt na inschrijving per e-mail plaats.

 

Artikel 4. Betaling

 

4.1    Bij of na de bevestiging door Sunway Education & Technology B.V. van de inschrijving van de cliënt zal Sunway Education & Technology B.V. de cliënt van een factuur voorzien voor de kosten van de cursus of af te nemen diensten en de (eventuele) kosten van het cursusmateriaal of de kosten voor de benodigde materialen voor de af te nemen diensten.

4.2    In de cursuskosten of kosten voor de aangeboden diensten zijn niet inbegrepen:

        -    commissiekosten in verband met betaling door een cliënt  aan Sunway Education & Technology B.V. bijvoorbeeld in geval van 

        betaling door de cursist via PayPal, Alipay, Wechat Pay of Apple Pay.

4.3    Indien door Sunway Education & Technology B.V. niet anders op haar factuur is vermeld geldt voor de factuur van Sunway Education & Technology B.V. een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Dit betreft een fatale termijn.

4.4    De cliënt  kan een factuur van Sunway Education & Technology B.V. betalen via iDEAL, POS, PayPal, Alipay, Apple Pay of deze contant voldoen.

4.5    De betaling van de factuur van Sunway Education & Technology B.V. dient te allen tijde te hebben plaatsgevonden voor de startdatum van de cursus of afgenomen dienst.

4.6    Sunway Education & Technology B.V. is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de cliënt op te schorten, zolang de cliënt nog niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 

5.1    Indien de cliënt een particulier is die woonachtig is binnen de Europese Unie, mag de cliënt de overeenkomst of aankoop van producten met Sunway Education & Technology B.V. binnen veertien kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

5.2    De cliënt maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen de in artikel 5.1 genoemde periode per post of per e-mail een ondubbelzinnige verklaring aan Sunway Education & Technology B.V. te sturen dat de cliënt de overeenkomst met Sunway Education & Technology B.V. ontbindt.

5.3    Na ontbinding dient de cliënt binnen uiterlijk veertien kalenderdagen alle eventueel van Sunway Education & Technology B.V. ontvangen zaken, waaronder het cursusmateriaal of aangekochte producten, voor eigen rekening en voldoende gefrankeerd aan Sunway Education & Technology B.V.  te retourneren. Eventueel al door de cliënt betaalde cursuskosten, alsmede eventueel al door de cliënt  betaalde kosten voor het cursusmateriaal of aangekochte producten, betaalt Sunway Education & Technology B.V. zo spoedig als mogelijk terug, uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding door de cliënt of na het retour ontvangen van alle door Sunway Education & Technology B.V. aan de cliënt verstrekte zaken.

5.4    Door de cliënt aan Sunway Education & Technology B.V. te retourneren zaken, waaronder het cursusmateriaal en aangekochte producten, dienen zich in originele staat te bevinden, dus onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele of een vergelijkbare verpakking.

5.5    Als de registratiedatum binnen 14 dagen na de startdatum van de cursus of afgenomen dienst ligt, is deze annuleringsvoorwaarde niet van toepassing.

 

Artikel 6. Opzegging

 

6.1    De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst met Sunway Education & Technology B.V. opzeggen.

6.2    Tussentijdse opzegging door de cliënt dient per aangetekende brief of per e-mail te geschieden.

6.3    Indien de cliënt geen of niet tijdig gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht als genoemd in artikel 5.1 heeft Sunway Education & Technology B.V. in het geval van tussentijdse opzegging door de cliënt recht op betaling door de cursist van een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon te behoeve van de dienstverlenende medewerker, alsmede op vergoeding van haar onkosten.

        Door inschrijving voor een aangeboden dienst van Sunway Education & Technology B.V. stemt de cursist er mee in dat dit loon en deze onkosten van Sunway Education & Technology B.V. als volgt naar redelijkheid worden vastgesteld:

          a.     Bij opzegging tot dertig dagen voor de startdatum van de cursus of aangeboden dienst is 

          de cliënt geen loon en onkosten aan Sunway Education & Technology B.V. verschuldigd.

          b.    Bij opzegging binnen dertig dagen tot tien dagen voor de startdatum van de cursus is de 

          cliënt 25% van de cursuskosten of kosten van de aangeboden dienst als loon en onkosten
          verschuldigd aan Sunway Education & Technology B.V..

          c.    Bij opzegging binnen tien dagen tot vijf dagen voor de startdatum van de cursus is de cliënt 

          50% van de cursuskosten of kosten van de aangeboden diensten als loon en onkosten 

          verschuldigd aan Sunway Education & Technology B.V..

          d.    Bij opzegging binnen vijf dagen voor de startdatum van de cursus is de cliënt 75% van de 

          cursuskosten of kosten van de aangeboden dienst als loon en onkosten verschuldigd aan 

          Sunway Education & Technology B.V.

          e.    Bij opzegging na de startdatum van de cursus of aangeboden dienst is de cliënt 100% van 

          de cursuskosten of aangeboden dienst als loon en onkosten verschuldigd aan Sunway 

          Education & Technology B.V..

6.4    In het geval de cliënt de overeenkomst met Sunway Education & Technology B.V. tussentijds opzegt dan zal Sunway Education & Technology B.V. de cliënt daarna zo spoedig als mogelijk wijzen op het exacte bedrag dat de cliënt als loon en onkosten aan Sunway Education & Technology B.V. is verschuldigd, op grond van het bepaalde in artikel 6.3. De cliënt dient dit bedrag vervolgens binnen uiterlijk veertien dagen aan Sunway Education & Technology B.V. te voldoen. Dit is een fatale termijn.

6.5    De cliënt geeft Sunway Education & Technology B.V. door inschrijving voor een cursus of aangeboden dienst van Sunway Education & Technology B.V. toestemming om eventueel reeds door de cliënt betaalde cursuskosten en kosten van benodigde materialen voor de cursus of aangeboden dienst te verrekenen met eventueel op grond van artikel 6.3 door de cliënt verschuldigd loon en onkosten. Het eventueel daarna resterende bedrag wordt door Sunway Education & Technology B.V. zo spoedig als mogelijk overgemaakt aan de cliënt.

6.6    Na tussentijdse opzegging dient de cursist direct alle al van Sunway Education & Technology B.V. ontvangen zaken, waaronder alle cursusmaterialen of materialen benodigd voor de aangeboden dienst, voor eigen rekening en voldoende gefrankeerd aan Sunway Education & Technology B.V. te retourneren.

 

Artikel 7. Einde overeenkomst

 

7.1    De overeenkomst tussen Sunway Education & Technology B.V. en de cursist eindigt automatisch zodra de cursusduur  of de duur van de afgenomen dienst is verlopen, dan wel zodra de doelstellingen van de aangeboden dienst met succes zijn behaald op basis van de bepalingen in de overeenkomst betreffende de aangeboden dienst.

 

Artikel 8. Verplichtingen Sunway Education & Technology B.V.

 

8.1    Sunway Education & Technology B.V. zal zich inspannen om de cliënt in staat te stellen om de cursus of aangeboden dienst met succes af te ronden.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 

9.1   Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Sunway Education & Technology B.V., de docent en / of derden.

9.2   Het is de cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal of materialen benodigd voor de aangeboden dienst en de inhoud van de aangeboden dienst geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor al het digitaal materiaal.

9.3   De aangeboden materialen gelden uitsluitend voor eigen gebruik van de cliënt.

9.4   Niets op de website van Sunway Education & Technology B.V. of in deze algemene voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het aangeboden materiaal.

 

Artikel 10.  Aansprakelijkheid

 

10.1    Hoewel met betrekking tot de inhoud van de cursussen of aangeboden diensten van Sunway Education & Technology B.V. – inclusief de door haar aangeboden materialen - de uiterste zorg is nagestreefd, staat Sunway Education & Technology B.V. niet in voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van haar cursussen en aangeboden diensten, hetgeen tevens geldt voor (de inhoud van) de door haar aangeboden materialen.

10.2    Indien Sunway Education & Technology B.V. toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3    Sunway Education & Technology B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4    De cliënt vrijwaart Sunway Education & Technology B.V. door aanmelding voor een cursus of afname van een aangeboden dienst of product voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deze overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt toerekenbaar is.

10.5    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de cursist jegens Sunway Education & Technology B.V. heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en één dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de cliënt daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door Sunway Education & Technology B.V. te zijn ontvangen.

 

Artikel 11. Overmacht zijdens Sunway Education & Technology B.V.

 

11.1    Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een vennoot van Sunway Education & Technology B.V. of een van de door haar ingeschakelde docenten ontslaat Sunway Education & Technology B.V. van het nakomen van haar verplichtingen, zonder dat de cliënt enig recht heeft op schadevergoeding.

11.2    Indien de overmachtsituatie langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst tussen Sunway Education & Technology B.V. en de cliënt te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.3    Voor zoveel Sunway Education & Technology B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de overeenkomst met de cliënt is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sunway Education & Technology B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Klachten

 

12.1    Sunway Education & Technology B.V. hanteert een klachtenregeling, welke is geplaatst op haar website www.sunway.school.

12.2    De in artikel 12.1 genoemde klachtenregeling van Sunway Education & Technology B.V. is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sunway Education & Technology B.V. en een cliënt, alsmede op iedere cursus of aangeboden dienst die een cliënt bij Sunway Education & Technology B.V. gaat afnemen, afneemt of heeft afgenomen.

 

Artikel 13. Eigendom cursusmateriaal

 

13.1    De cliënt die de cursuskosten of kosten voor een afgenomen dienst en de (eventuele) kosten voor het cursusmateriaal of materialen benodigd voor de afgenomen dienst volledig heeft betaald mag deze materialen behouden, behoudens in het geval de cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht of deze overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cliënt. Indien de cursist gebruik maakt van het herroepingsrecht geldt met betrekking tot het materiaal of materialen het bepaalde in de artikelen 5.3 en 5.4. Indien de cursist de overeenkomst met Sunway Education & Technology B.V. tussentijds opzegt geldt met betrekking tot het cursusmateriaal het bepaalde in artikel 6.6.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

 

14.1    De cliënt dient bepaalde persoonsgegevens aan Sunway Education & Technology B.V. te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met Sunway Education & Technology B.V.. Dit zijn de persoonsgegevens die de cliënt bij de inschrijving voor een cursus of aangeboden dienst aan Sunway Education & Technology B.V. dient door te geven. Sunway Education & Technology B.V. zal deze persoonsgegevens gebruiken voor het administreren van de inschrijving van de cliënt, het communiceren met de cliënt ter zake de cursus of aangeboden dienst  en het toezenden van (eventuele) benodigde materialen.

 

Artikel 15: Externe dienstverleners

 

15.1    Op de website van Sunway Education & Technology Group B.V.worden ook producten en diensten aangeboden door door derde. Het uiteindelijke interpretatie recht van deze producten en diensten geleverd door de derde partij behoort toe aan de desbetreffende derde partij. De verantwoordelijkheid voor de aangeboden producten en diensten door een derde partij, alsmede de aftersales, coördinatie van geschillen met cliënten etc.  betreffende de aangeboden producten en diensten ligt te allen tijde bij de desbetreffende aanbiedende partij. Sunway Education & Technology B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie bij afname van producten en diensten welke door derde worden aangeboden op haar website.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 

16.1    Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2    De rechtbank Den Haag, zittingslocatie Den Haag, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

  
 
 

 

Sunway Education  & Technology Group B.V. 服务条款
       

以下是Sunway Education& Technology Group B.V.的服务条款,公司经营地址:Laan van Oversteen 6, 2289CX Rijswijk。工商行政管理局注册号码: 72918330.


第一条:服务条款的适用和修订 

 

1.1    本服务条款适用于Sunway Education& Technology Group B.V. 签署的所有合同以及其附加协议和后续的委托合同。

1.2    学员另外提出的条件与其它附加条款不适用于本服务条款。

1.3    Sunway Education& Technology Group B.V. 有权修订本服务条款。修订后的服务条款同样适用于已签署的合同。Sunway Education& Technology Group B.V. 修订会将修订后的服务条款内容在学校的网页上www.sunway.school或具体的服务协议中对外公布。服务条款将自公布的日起两个星期后开始生效,或照公布的内容中所确定的日期开始生效。

 

第二条: 提供服务

 

2.1    Sunway Education & Technology Group B.V.开办各种培训类课程及生活服务,包括通过网页www.sunway.school提供远程培训服务。

2.2    Sunway Education & Technology Group B.V.提供的培训课程或服务中,至少包含以下基本信息:

   --培训课程或服务名称;

   --培训课程或服务起始日期;

   --服务提供的日期和时间;

   --服务提供

   --服务暂停或节假日日期;

   --培训或服务结束日期;

   --培训或服务以哪种语言提供;

   --学习资料或服务所需材料的费用;

   --参加培训课程或服务的费用。

 

第三条:合同

 

3.1    用户通过报名参加Sunway Education & Technology Group B.V.提供的培训课程或服务与Sunway Education & Technology Group B.V.签署合同,合同的有效期限以Sunway Education  & Technology Group B.V.在对外发布提供服务公告中所载期限为准,用户在购买前须首先声明已了解并同意本合同的服务条款。

3.2    若相关培训课程有特殊服务条款,则Sunway Education  & Technology Group B.V.将在其官方网站 www.sunway.school或具体服务合同 上公布。

3.3    若用户注册参加培训课程或购买服务,则用户与Sunway Education  & Technology Group B.V.间的合约即正式签署。用户注册后,Sunway Education  & Technology Group B.V.将对用户发出确认通知书。Sunway Education  & Technology Group B.V.将以电子邮件的方式对此进行确认。

 

第四条:付款

 

4.1    用户购买课程或服务,经Sunway Education  & Technology Group B.V.确认后,Sunway Education  & Technology Group B.V.将给用户开具学费及(相关习资料的发票)。                                             

4.2    参加培训课程或购买服务及产品的费用不包括以下项目:

     -- 用户交给Sunway Education  & Technology Group B.V.的手续费,如:学员通过支付宝或Apple Pay等支付平台转账所需的手续费。

4.3    若Sunway Education  & Technology Group B.V.开出的发票未注明具体的付款日期,则用户应在在发票开出后14 天的内付款。 

4.4    用户可通过多种支付平台进行转账,如IDEAL, POS,Paypal, Alipay, Wechat Pay, Apple Pay 或以现金方式支付。

4.5    学费或服务费用必须在培训课程或服务开始日期之前全额付清。若用户选择分期付款,则应该严格按照分期付款协议上所标明的付款日期执行。

4.6    若用户未履行义务,如未缴清学费或部分款项,则Sunway Education  & Technology Group B.V.有权暂停为用户提供相关服务。

 

第五条:撤回权

 

5.1    若用户居住欧盟境内,则可于注册参加培训课程或购买服务及商品后的14天内无条件撤销注册,撤回签署的相关合约,且无需出示任何理由。

5.2    使用第五条第一条款内容所述的撤回权的用户,依照本条款的规定,在有效期限内,须以信件或电子邮件的方式通知Sunway Education  & Technology Group B.V.,正式解除与Sunway 的合约。

5.3    解除合约后,用户最迟须于14日内将所有从Sunway Education  & Technology Group B.V.接收到的学习资料或所购买物品等,自付邮资寄回给Sunway Education  & Technology Group B.V.;同时,Sunway Education  & Technology Group B.V.收到用户退还物品确认无误后的 14天之内,Sunway Education  & Technology Group B.V.将用户已付的款项退给用户。

5.4    用户退还Sunway Education  & Technology Group B.V.的物品,包括其中的学习资料等,必须原样返还,不得受到损害、涂画;整套学习资料,须存放在原始包装内。

5.5    若用户所购买的服务已经开始,则该退款条件不适用。

 

第六条:解除合约

 

6.1    用户有权随时与Sunway Education  & Technology Group B.V.解除合约。

6.2    若用户于服务中间解除合约,须以挂号信或电子邮件的形式通知校方。

6.3    若用户未按照第五条第一款的规定使用撤回权,则用户于服务中解约,因此用户将按实际情况承担一定责任,如:支付服务提供人员的部分工资与补偿一定的办公费用。

         用户在注册Sunway Education  & Technology Group B.V.提供的服务及产品时已表示同意,若中途解约,则Sunway  Education  & Technology Group B.V.要求学员支付部分工作人员的工资,与办公经费均合情合理:

-- 在培训课程或服务开始前30天解除合约,用户不补偿Sunway Education  & Technology Group B.V.任何费用。

-- 在培训课程或服务开始前的30天内,10天前解除合约,用户将补偿Sunway Education  & Technology Group B.V.25%的费用,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。 

-- 在培训课程或服务开始前10天内,5天之前解除合约,用户将补偿Sunway Education  & Technology Group B.V. 50%的费用,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。

-- 在培训课程或服务开始前的5天内解除合约,用户将补偿Sunway Education  & Technology Group B.V. 75%的费用,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。

-- 在培训课程或服务开始后解除合约,用户将补偿SunwayEducation  & Technology Group B.V. 100%的费用,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。

6.4    若用户在服务中途与Sunway Education  & Technology Group B.V.解约,则SunwayEducation  & Technology Group B.V. 将尽快通知用户需补偿多少费用,以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。与此同时,按第六条第三款的相关规定,用户须在十四天内交清相关款项。

6.5    若出现第六条第三款所述的相关情形,且用户于注册培训课程或服务之时已授权Sunway Education  & Technology Group B.V.并同意公司清算相关费用,公司将从用户已支付的费用和资料款项中扣除相关费用。之后,公司将尽快将余额返还用户,并汇入用户的银行账户。

6.6    中途解约后,用户应马上将SunwayEducation  & Technology Group B.V.提供的所有物品,包括学习资料等,自付邮资寄还给Sunway Education  & Technology Group B.V.。

 

第七条:合约结束

 

7.1    Sunway Education  & Technology Group B.V.举办的培训课程或服务到期后,用户与Sunway Education  & Technology Group B.V.签署的合约将会自动解除,或用户成功基于服务协议的规定成功达成服务目标之后,合约也将被自动解除。

 

第八条:Sunway Education  & Technology Group B.V.的义务

 

8.1    Sunway Education  & Technology Group B.V.有义务尽最大努力让培训课程或服务顺利进行,并保证培训课程或服务圆满结束。


第九条:知识产权

 

9.1    所有知识产权,包括著作权,数据库产权,商标权,商业名称权或发明专利,以及其它跟课程有关的资料,归Sunway Education  & Technology Group B.V.,授课老师和/或第三方相关所有。

9.2    在未得公司书面同意时,用户不得复制或者公开公司的全部或者部分教学资料或服务内容,尤其是电子版的资料。

9.3    公司提供的资料,只供用户专用。

9.4    Sunway Education  & Technology Group B.V.网页上和本服务条款中所述的所有受《知识产权保护法》保护的资料,均不可以解释为知识产权转让。

 

第十条:法律责任

 

10.1    尽管Sunway Education  & Technology Group B.V.已尽最大努力----包括其材料在内----让各项事宜尽可能的完善,但Sunway Education  & Technology Group B.V.不能保证教材,教程或服务等均万无一失,如:培训课程的全面性,及相关培训课程的教学资料。

10.2    如果Sunway Education  & Technology Group B.V.因用户物质上的损害而承担相应的法律责任,那么公司承担的责任将不超过此前公司开出的发票上面所列的价值。

10.3    Sunway Education  & Technology Group B.V.对任何因间接原因造成的损害,一概不负任何责任,如:次生灾害带来的损失,利润损失,被耽误的储蓄款和公司亏损带来的损失等。

10.4    用户购买Sunway Education  & Technology Group B.V.的产品,任何参与课程培训或购买服务的第三方给用户带来的损害的法律责任,将不由Sunway Education  & Technology Group B.V.来承担。

10.5    用户享有Sunway Education  & Technology Group B.V.的追诉权和其它权利(无论出于何种原因),须在事情发生后,或按照常理而言,用户须于知晓这件事情之后的一年零一天内,以书面方式将相关追诉事宜和用户享有的相关权利以书面的形式通知Sunway Education  & Technology Group B.V.。

 

第十一条:Sunway Education  & Technology Group B.V.方面的不可抗力因素

 

11.1    若Sunway Education  & Technology Group B.V.所雇佣的教师和或其它工作人员/股东因生病,或出现暂时或永久性的丧失劳动能力,Sunway Education  & Technology Group B.V.将免除这些人员履行相关义务的责任,用户不得以此为由提出任何赔偿的要求。

11.2    若此类不可抗因素持续超过一个月,则双方商定,即公司和用户均有权利要求解除合约,双方均无需为对方承担任何损失赔偿。

11.3    若在培训或服务过程中出现不可抗因素造成合约的规定无法履行,则Sunway Education  & Technology Group B.V.有权对在出现不可抗因素前已履行的义务,或按常理能履行的义务,或正在履行的义务,分别进行核销。用户应视为额外的合同义务,按照公司的要求提供配合,支付相关核销账单的款项。

 

第十二条:投诉

 

12.1    Sunway Education  & Technology Group B.V.制定的投诉章程,已经放在我们的网站www.sunway.school。

12.2    条款12.1所提的Sunway Education  & Technology Group B.V.的投诉章程适用于Sunway Education  & Technology Group B.V.与用户所签署的所有合同,同时也包括用户在Sunway Education  & Technology Group B.V.目前、以前或将来购买的任何服务。

 

第十三条:学习材料的所有权


13.1    已经支付课程或者服务和课程材料或已经全款支付服务所需材料的用户可以保留此材料,除非用户使用其第五条第一条款内容所述的撤回权。如果用户使用撤回权,则第5.3条和第5.4条的规定适用于一种或多种材料。若用户在服务中途终止与Sunway Education  & Technology Group B.V.的协议,则第6.6条的规定适用于课程材料。 


第十四条:用户个人资料信息

 

14.1    用户跟Sunway Education  & Technology Group B.V.签署服务合约,为了方便履行相关义务,用户应该提供个人资料信息。用户于注册登记时应立即提交个人资料信息。Sunway Education  & Technology Group B.V.会相关将用户个人资料信息用于行政管理,以及跟用户通讯、邮寄相关的资料上。

 

第十五条:第三方服务提供商

 

15.1    由于Sunway Education & Technology Group B.V.网站上存在第三方供应商或平台提供的产品及服务,凡由第三方供应商提供的产品及服务最终解释权归第三方所有,产品及服务所涉及到的售后或纠纷问题均由第三方负责与客户协调,Sunway Education & Technology Group B.V.可配合双方但不对此负责。

 

第十六条:适用于本服务条款的法律

 

16.1    协议双方所有事宜,仅荷兰法律有管辖权,只有荷兰法律才适用于本服务条款。

16.2    协议双方所有纠纷,受海牙市法院的管辖,海牙法院有权对所有案件做出最终裁判。

 

 

《Sunway Education  & Technology Group B.V. 荷兰语课程服务条款》中文翻译版由荷兰政府认证翻译机构翻译,

仅作为该文件荷兰语版本的中文参考,如遇法律纠纷,协议内容以荷兰语版本为准。

 

如果您有任何疑问,请您及时联系我们。