Sunway荷兰语课程服务条款
向下查看中文译本

­­ALGEMENE VOORWAARDEN SUNWAY EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma SUNWAY EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP B.V. , kantoorhoudende te 2289CX) Rijswijk, aan de Laan van Oversteen 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72918330.

Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sunway Education & Technology Group B.V. en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.2     De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3     Sunway Education & Technology Group B.V. is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Sunway Education & Technology Group B.V. zal wijzigingen van deze algemene voorwaarden bekend maken op haar website www.sunway.school. De gewijzigde algemene voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Artikel 2. Aanbod

2.1     Sunway Education & Technology Group B.V. biedt verschillende taalcursussen aan, onder andere via haar website www.sunway.school.

2.2     Ieder aanbod van Sunway Education & Technology Group B.V. vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:

         - de naam van de cursus;

         - de startdatum van de cursus;

         - de dagen en het tijdstip waarop de cursusbijeenkomsten plaatsvinden;

         - de naam van de docent;

         - de duur van de cursus in weken;

         - de feestdagen waarop geen cursusbijeenkomsten plaatsvinden;

         - de einddatum van de cursus;

         - de taal waarin de cursus wordt gegeven;

         - de (eventuele) kosten van het cursusmateriaal;

         - de kosten van de cursus.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1     Door in te schrijven voor een cursus van Sunway Education & Technology Group B.V. gaat de cursist een overeenkomst aan met Sunway Education & Technology Group B.V. voor de duur van de cursus zoals vermeld in het aanbod van Sunway Education & Technology Group B.V. en verklaart de cursist zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.2     Indien er voor een cursus specifieke voorwaarden gelden dan zijn deze vermeld op de website van Sunway Education & Technology Group B.V. , www.sunway.school.

3.3     De overeenkomst tussen de cursist en Sunway Education & Technology Group B.V. komt tot stand zodra de inschrijving van de cursist Sunway Education & Technology Group B.V. heeft bereikt en Sunway Education & Technology Group B.V. de ontvangst daarvan aan de cursist heeft bevestigd. Bevestiging door Sunway Education & Technology Group B.V. vindt na inschrijving per e-mail plaats.

Artikel 4. Betaling

4.1     Bij of na de bevestiging door Sunway Education & Technology Group B.V. van de inschrijving van de cursist zal Sunway Education & Technology Group B.V. de cursist van een factuur voorzien voor de kosten van de cursus en de (eventuele) kosten van het cursusmateriaal.

4.2     In de cursuskosten zijn niet inbegrepen:

         - de kosten voor deelname aan een inburgeringsexamen;

-        commissiekosten in verband met betaling door een cursist aan Sunway Education & Technology Group B.V., bijvoorbeeld in geval van betaling door de cursist via PayPal, Alipay of Apple Pay.

4.3     Indien door Sunway Education & Technology Group B.V. niet anders op haar factuur is vermeld geldt voor de factuur van Sunway Education & Technology Group B.V. een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Dit betreft een fatale termijn.

4.4     De cursist kan een factuur van Sunway Education & Technology Group B.V. betalen via iDEAL, POS, PayPal, Alipay, Apple Pay of deze contant voldoen.

4.5     De betaling van de factuur van Sunway Education & Technology Group B.V. dient te allen tijde te hebben plaatsgevonden voor de startdatum van de cursus.

4.6     Sunway Education & Technology Group B.V. is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de cursist op te schorten, zolang de cursist nog niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1     Indien de cursist een particulier is die woonachtig is binnen de Europese Unie, mag de cursist de overeenkomst met Sunway Education & Technology Group B.V. binnen veertien kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

5.2     De cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen de in artikel 5.1 genoemde periode per post of per e-mail een ondubbelzinnige verklaring aan Sunway Education & Technology Group B.V. te sturen dat de cursist de overeenkomst met Sunway Education & Technology Group B.V. ontbindt.

5.3     Na ontbinding dient de cursist binnen uiterlijk veertien kalenderdagen alle eventueel van Sunway Education & Technology Group B.V. ontvangen zaken, waaronder het cursusmateriaal, voor eigen rekening en voldoende gefrankeerd aan Sunway Education & Technology Group B.V. te retourneren. Eventueel al door de cursist betaalde cursuskosten, alsmede eventueel al door de cursist betaalde kosten voor het cursusmateriaal, betaalt Sunway Education & Technology Group B.V. zo spoedig als mogelijk terug, uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding door de curist of na het retour ontvangen van alle door Sunway Education & Technology Group B.V. aan de cursist verstrekte zaken.

5.4     Door de cursist aan Sunway Education & Technology Group B.V. te retourneren zaken, waaronder het cursusmateriaal, dienen zich in originele staat te bevinden, dus onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele of een vergelijkbare verpakking.

5.5 Als de registratiedatum binnen 14 dagen na de startdatum van de cursus ligt, is deze annuleringsvoorwaarde niet van toepassing.

Artikel 6. Opzegging

6.1 De cursist kan te allen tijde de overeenkomst met Sunway Education & Technology Group B.V. opzeggen.

6.2     Tussentijdse opzegging door de cursist dient per aangetekende brief of per e-mail te geschieden.

6.3     Indien de cursist geen of niet tijdig gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht als genoemd in artikel 5.1 heeft Sunway Education & Technology Group B.V. in het geval van tussentijdse opzegging door de cursist recht op betaling door de cursist van een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, alsmede op vergoeding van haar onkosten.

         Door inschrijving voor een cursus van Sunway Education & Technology Group B.V. stemt de cursist er mee in dat dit loon en deze onkosten van Sunway Education & Technology Group B.V. als volgt naar redelijkheid worden vastgesteld:

a.  Bij opzegging tot twee maanden voor de startdatum van de cursus is de cursist geen loon en onkosten aan Sunway Education & Technology Group B.V. verschuldigd.

b. Bij opzegging binnen twee maanden tot één maand voor de startdatum van de cursus is de cursist 25% van de cursuskosten als loon en onkosten verschuldigd aan Sunway Education & Technology Group B.V..

c. Bij opzegging binnen één maand tot veertien dagen voor de startdatum van de cursus is de cursist 50% van de cursuskosten als loon en onkosten verschuldigd aan Sunway Education & Technology Group B.V..

d. Bij opzegging binnen veertien dagen voor de startdatum van de cursus is de cursist 75% van de cursuskosten als loon en onkosten verschuldigd aan Sunway Education & Technology Group B.V..

e. Bij opzegging na de startdatum van de cursus is de cursist 100% van de cursuskosten als loon en onkosten verschuldigd aan Sunway Education & Technology Group B.V..

6.4     In het geval de cursist de overeenkomst met Sunway Education & Technology Group B.V. tussentijds opzegt dan zal Sunway Education & Technology Group B.V. de cursist daarna zo spoedig als mogelijk wijzen op het exacte bedrag dat de cursist als loon en onkosten aan Sunway Education & Technology Group B.V. is verschuldigd, op grond van het bepaalde in artikel 6.3. De cursist dient dit bedrag vervolgens binnen uiterlijk veertien dagen aan Sunway Education & Technology Group B.V. te voldoen. Dit is een fatale termijn.

6.5     De cursist geeft Sunway Education & Technology Group B.V. door inschrijving voor een cursus van Sunway Education & Technology Group B.V. toestemming om eventueel reeds door de cursist betaalde cursuskosten en kosten van cursusmaterialen te verrekenen met eventueel op grond van artikel 6.3 door de cursist verschuldigd loon en onkosten. Het eventueel daarna resterende bedrag wordt door Sunway Education & Technology Group B.V. zo spoedig als mogelijk overgemaakt aan de cursist.

6.6     Na tussentijdse opzegging dient de cursist direct alle al van Sunway Education & Technology Group B.V. ontvangen zaken, waaronder alle cursusmaterialen, voor eigen rekening en voldoende gefrankeerd aan Sunway Education & Technology Group B.V. te retourneren.

Artikel 7. Einde overeenkomst

De overeenkomst tussen Sunway Education & Technology Group B.V. en de cursist eindigt automatisch zodra de cursusduur is verlopen, dan wel zodra de cursist slaagt voor een inburgeringsexamen, dan wel zodra de cursist drie cursusbijeenkomsten heeft gemist, zonder dat er sprake is van overmacht zijdens de cursist.

Artikel 8. Verplichtingen Sunway Education & Technology Group B.V.

Sunway Education & Technology Group B.V. zal zich inspannen om de cursist in staat te stellen om de cursus met succes af te ronden.

Artikel 9. Verplichtingen cursist

9.1 De cursist is verplicht om actief aan de cursus deel te nemen.

9.2     De cursist is verplicht om alle cursusbijeenkomsten bij te wonen. Zodra de cursist drie cursusbijeenkomsten heeft gemist zonder dat er sprake is van overmacht zijdens de cursist (zie artikel 11) eindigt de overeenkomst tussen Sunway Education & Technology Group B.V. en de cursist. Reeds door de cursist betaalde cursuskosten en reeds betaalde kosten voor cursusmateriaal zullen dan nimmer worden gerestitueerd.

9.3     De cursist is verplicht om alle toetsen te maken die tijdens de cursus (kunnen) worden gegeven.

9.4.    Indien de cursist een inburgeringsexamen wenst af te leggen is de cursist verplicht om zich daar zelf tijdig voor aan te melden en zelf tijdig de deelnamekosten te voldoen. Deze kosten zijn voor rekening van de cursist.

9.5     De cursist is verplicht om de aanwijzingen van een docent tijdens een cursusbijeenkomst op te volgen en deze niet te verstoren. Indien de cursist dit nalaat kan de docent de cursist verzoeken om een cursusbijeenkomst te verlaten, waaraan de cursist dan direct gehoor dient te geven.

Artikel 10. Wisselen van cursus

10.1    Indien de cursist na inschrijving en voor het eindigen van de overeenkomst tussen Sunway Education & Technology Group B.V. en de cursist van cursus wenst te wisselen kan de cursist daartoe per e-mail een met redenen omkleed verzoek indienen bij Sunway Education & Technology Group B.V. via het e-mailadres info@sunway.school.

10.2    Na ontvangst van het in artikel 10.1 genoemde verzoek door Sunway Education & Technology Group B.V. zal Sunway Education & Technology Group B.V. de cursist zo spoedig als mogelijk per e-mail laten weten of het verzoek van de cursist wordt gehonoreerd en zo ja, onder welke voorwaarden.

10.3    Sunway Education & Technology Group B.V. is gerechtigd om een verzoek van een cursist tot het wisselen van cursus af te wijzen, zonder dat Sunway Education & Technology Group B.V. daar enige reden voor dient op te geven.

10.4    Wisselen van cursus is in ieder geval niet mogelijk indien de cursist nog niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11. Niet aanwezig kunnen zijn bij een cursusbijeenkomst& inhalen cursusbijeenkomst

11.1    Indien de cursist in geval van overmacht zijdens de cursist niet bij een cursusbijeenkomst aanwezig kan zijn – bijvoorbeeld indien de cursist ziek is, indien een familielid of de partner van de cursist ziek of overleden is of in geval van zwangerschap van de cursist – dient de cursist dat met redenen omkleed uiterlijk voor de betreffende cursusbijeenkomst per e-mail aan Sunway Education & Technology Group B.V. te melden, via het e-mailadres info@sunway.school. Zonder tijdige melding per e-mail is het de cursist nimmer toegestaan om een cursusbijeenkomst te missen.

11.2    Na ontvangst van de in artikel 11.2 genoemde melding door Sunway Education & Technology Group B.V. zal Sunway Education & Technology Group B.V. zo spoedig als mogelijk per e-mail aan de cursist laten weten of het mogelijk is voor de cursist om de betreffende cursusbijeenkomst in te halen en zo ja, waar en wanneer dat mogelijk is.

11.3    Indien het voor Sunway Education & Technology Group B.V. niet mogelijk is om de cursist de betreffende cursusbijeenkomst in te laten halen dan komt dat voor rekening en risico van de cursist en kan de cursist daar geen rechten of aanspraken aan ontlenen jegens Sunway Education & Technology Group B.V..

Artikel 12. Proefles

12.1    Sunway Education & Technology Group B.V. organiseert zo nu en dan een specifieke proefles. Iemand kan daar kosteloos aan deelnemen om te bekijken of hij of zij zich aan wenst te melden voor de cursus waar de proefles op ziet. Iemand kan maximaal één keer aan een proefles deelnemen.

12.2    Buiten een specifieke proefles om – dus in het geval van een cursus – is het niemand toegestaan om als proef aan een cursusbijeenkomst deel te nemen.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom

13.1    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Sunway Education & Technology Group B.V., de docent en / of derden.

13.2    Het is de cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor digitaal cursusmateriaal.

          13.3    Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de cursist.

13.4    Niets op de website van Sunway Education & Technology Group B.V. of in deze algemene voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het cursusmateriaal.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1    Hoewel met betrekking tot de inhoud van de cursussen van Sunway Education & Technology Group B.V. – inclusief haar cursusmaterialen - de uiterste zorg is nagestreefd, staat Sunway Education & Technology Group B.V. niet in voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van haar cursussen, hetgeen tevens geldt voor (de inhoud van) haar cursusmaterialen.

14.2    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Sunway Education & Technology Group B.V., is zij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de cursist in verband met deelname aan een cursus van Sunway Education & Technology Group B.V. of uit hoofde van een overeenkomst met Sunway Education & Technology Group B.V. lijdt.

14.3    Indien Sunway Education & Technology Group B.V. toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.4    Sunway Education & Technology Group B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5    De cursist vrijwaart Sunway Education & Technology Group B.V. door aanmelding voor een cursus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deze cursusovereenkomst schade lijden en welke aan de cursist toerekenbaar is.

14.6    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de cursist jegens Sunway Education & Technology Group B.V. heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en één dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de cursist daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door Sunway Education & Technology Group B.V. te zijn ontvangen.

Artikel 15. Overmacht zijdens Sunway Education & Technology Group B.V.

15.1    Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een vennoot van Sunway Education & Technology Group B.V. of een van de door haar ingeschakelde docenten ontslaat Sunway Education & Technology Group B.V. van het nakomen van haar verplichtingen, zonder dat de cursist enig recht heeft op schadevergoeding.

15.2    Indien de overmachtssituatie langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst tussen Sunway Education & Technology Group B.V. en de cursist te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.3    Voor zoveel Sunway Education & Technology Group B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de overeenkomst met de cursist is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sunway Education & Technology Group B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Klachten

16.1    Sunway Education & Technology Group B.V. hanteert een klachtenregeling, welke is geplaatst op haar website www.sunway.school.

16.2    De in artikel 16.1 genoemde klachtenregeling van Sunway Education & Technology Group B.V. is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sunway Education & Technology Group B.V. en een cursist, alsmede op iedere cursus die een cursist bij Sunway Education & Technology Group B.V. gaat volgen, volgt of heeft gevolgd.

Artikel 17. Eigendom cursusmateriaal

De cursist die de cursuskosten en de (eventuele) kosten voor het cursusmateriaal volledig heeft betaald mag het cursusmateriaal behouden, behoudens in het geval de cursist gebruik maakt van het herroepingsrecht of deze cursusovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cursist. Indien de cursist gebruik maakt van het herroepingsrecht geldt met betrekking tot het cursusmateriaal het bepaalde in de artikelen 5.3 en 5.4. Indien de cursist de overeenkomst met Sunway Education & Technology Group B.V. tussentijds opzegt geldt met betrekking tot het cursusmateriaal het bepaalde in artikel 6.6.

Artikel 18. Persoonsgegevens

De cursist dient bepaalde persoonsgegevens aan Sunway Education & Technology Group B.V. te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met Sunway Education & Technology Group B.V.. Dit zijn de persoonsgegevens die de cursist bij de inschrijving voor een cursus aan Sunway Education & Technology Group B.V. dient door te geven. Sunway Education & Technology Group B.V. zal deze persoonsgegevens gebruiken voor het administreren van de inschrijving van de cursist, het communiceren met de cursist ter zake de cursus en het toezenden van (eventuele) cursusmaterialen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1    Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2    De rechtbank Den Haag, zittingslocatie Den Haag, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Sunway荷兰语课程服务条款

       以下是Sunway Education & Technology Group B.V. 的服务条款,公司经营地址:Laan van Oversteen 6, 2289CX Rijswijk。

工商行政管理局注册号码: 72918330.

第一条: 服务条款的适用和修订


 
 

1.1    本服务条款适用于Sunway Education & Technology Group B.V.签署的所有合同以及其附加协议和后续的委托合同。

1.2    学员另外提出的条件与其它附加条款不适用于本服务条款。

1.3    Sunway Education & Technology Group B.V.有权修订本服务条款。修订后的服务条款同样适用于已签署的合同。Sunway Education & Technology Group B.V.修订会将修订后的服务条款内容在学校的网页上www.sunway.school对外公布。服务条款将自公布的日起两个星期后开始生效,或照公布的内容中所确定的日期开始生效。


 
 

第二条: 提供服务

2.1    Sunway Education & Technology Group B.V.开办各种语言培训课程,包括通过网页www.sunway.school提供远程语言培训。

2.2    Sunway Education & Technology Group B.V.提供的语言培训课程中,至少包含以下基本信息:

       --    培训课程名称;

       --    培训课程起始日期;

       --    授课日期和时间;

       --    授课老师姓名;

       --    培训课程课程所需星期数;

       --    停课节假日日期;

       --    培训课程结束日期;

       --    培训课程以哪种语言授课;

       --    学习资料的费用;

       --    参加培训课程的费用。

第三条:合同


 
 

3.1    学员通过报名参加Sunway Education & Technology Group B.V.提供的培训课程与Sunway Education & Technology Group B.V.签署合同,合同的有效期限以Sunway Education & Technology Group B.V.在对外发布提供服务公告中所载期限为准,学员在报名前须首先声明已了解并同意本合同的服务条款。

3.2    若相关培训课程有特殊服务条款,则Sunway Education & Technology Group B.V.将在其官方网站 www.sunway.school 上对外公布。

3.3    若学员注册参加培训课程,则学员与Sunway Education & Technology Group B.V.间的合约即正式签署。学员注册后,Sunway Education & Technology Group B.V.将对学员发出确认通知书。Sunway Education & Technology Group B.V.将以电子邮件的方式对此进行确认。

第四条: 付款

4.1    学员参加培训课程,经Sunway Education & Technology Group B.V.确认后,Sunway Education & Technology Group B.V.将给学员开具学费及(相关习资料的发票。

4.2    参加培训课程的费用不包括以下项目:

         --  参加融入社会考试费用;

         -- 学员交给Sunway Education & Technology Group B.V.的手续费,如:学员通过支付宝、Alipay或Apple Pay等支付平台转账所需的手续费。

4.3   若Sunway Education & Technology Group B.V.开出的发票未注明具体的付款日期,则学员应在在发票开出后14 天的内付款。

4.4   学员可通过多种支付平台进行转账,如IDEAL, POS,Paypal, Alipay, Apple Pay 或以现金方式支付。

4.5   学费必须在培训课程开始日期之前全额付清。

4.6   若学员未履行义务,如未缴清学费或部分款项,则Sunway Education & Technology Group B.V.有权暂停为学员提供相关服务。

第五条: 撤回权

5.1   若学员居住欧盟境内,则可于注册参加培训课程后的14天内无条件撤销注册,撤回签署的相关合约,且无需出示任何理由。

5.2   使用第五条第一条款内容所述的撤回权的学员,依照本条款的规定,在有效期限内,须以信件或电子邮件的方式通知Sunway Education & Technology Group B.V.,正式解除与Sunway 的合约。

5.3   解除合约后,学员最迟须于14日内将所有从Sunway Education & Technology Group B.V.接收到的学习资料等物品,自付邮资寄回给Sunway Education & Technology Group B.V.;同时,学员在解除合约后把学习资料退还给学校,或学校收到学员退还物品后的 14天之内,Sunway Education & Technology Group B.V.将学员已付的款项退给学员。

5.4   学员退还校方的物品,包括其中的学习资料等,必须原样返还,不得受到损害、涂画;整套学习资料,须存放在原始包装内,或类似的包装内。

5.5   若报名日期距离开课不足14天,则该退款条件不适用。

第六条: 解除合约

6.1 学员有权随时与Sunway Education & Technology Group B.V.解除合约。

6.2 若学员于学期中间解除合约,须以挂号信或电子邮件的形式通知校方。

6.3 若学员未按照第五条第一款的规定使用撤回权,则学员于学期中解约,因此学员将按实际情况承担一定责任,如:支付培训课程人员的部分工资与补偿一定的办公费用。

学员在注册Sunway Education & Technology Group B.V.举办的培训课程时已表示同意,若中途解约,则Sunway  Language要求学员支付部分工作人员的工资,与办公经费均合情合理:

  1. 在培训课程开始前两个月解除合约,学员不补偿Sunway Education & Technology Group B.V.任何费用。
  2. 在培训课程开始前的两个月内,一个月前解除合约,学员将补偿Sunway  Language 25%的学费,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。
  3. 在培训课程开始前一个月内,十四天之前解除合约,学员将补偿Sunway Education & Technology Group B.V. 50%的学费,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。
  4. 在培训课程开始前的十四天内解除合约,学员将补偿Sunway Education & Technology Group B.V. 75%的学费,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。
  5. 在培训课程开始后解除合约,学员将补偿Sunway Education & Technology Group B.V. 100%的学费,用以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。

6.4   若学员在中途与Sunway Education & Technology Group B.V.解约,则Sunway Education & Technology Group B.V.将尽快通知学员需补偿多少费用,以支付培训课程工作人员的工资和办公经费。与此同时,按第六条第三款的相关规定,学员须在十四天内交清相关款项。

6.5   若出现第六条第三款所述的相关情形,且学员于注册培训课程之时已授权Sunway Education & Technology Group B.V.并同意校方清算相关费用,校方将从学员已支付的学费和学习资料款项中扣除相关费用。之后,校方将尽快将余额返还学员,并汇入学员的银行账户。

6.6   中途解约后,学员应马上将Sunway Education & Technology Group B.V.提供的所有物品,包括学习资料,自付邮资寄还给Sunway Education & Technology Group B.V.。

第七条: 合约结束

校方举办的培训课程到期后,学员与Sunway Education & Technology Group B.V.签署的合约将会自动解除,或学员成功通过荷兰社会融入考试之后,或者是学员没有正当理由,无故连续三次不参加培训课程之后,合约也将被自动解除。

第八条: Sunway Education & Technology Group B.V.的义务

Sunway Education & Technology Group B.V.有义务尽最大努力让培训课程顺利进行,并保证培训课程圆满结束。

第九条: 学员的义务

9.1   学员有义务参加培训课程的所有课程。

9.2   学员有义务参加培训课程的每一节课。若学员无正当理由,连续三次未按时上课(叁见服务条款第十一条规定),则学员与校方签署的合约将自动解除。在这种情况下,学员所支付的学费和学杂费将不退还。

9.3   参加培训课程期间,学员必须主动配合教学及参与测验。

9.4   如果学员希望参加融入社会考试,则学员有义务自己及时报名参加并及时支付相关的考试费用。考试费用由学员由自己负责。

9.5   上课期间,学员必须严格遵守授课老师指示,不得扰乱正常课堂秩序。若有学员在上课期间扰乱秩序,则授课老师有权要求相关学员离开教室,学员必须即刻离开现场。

第十条: 更换培训课程

10.1 若学员报名参加培训课程且跟Sunway Education & Technology Group B.V.签署合约后希望更换课程,则学员须尽快以电子邮件与Sunway Education & Technology Group B.V.联系,学员须列举出更换培训课程理由,并把相关申请以书面形式发到校方的联系邮箱,即info@sunway.school。

10.2 校方在收到学员请求后,照本服务条款第十条第一款所述,将尽快通知学员是否通过申请。校方将对此做出相关的解释和说明。

10.3 校方有权拒绝学员要求更换培训课程的申请,校方也有权不做出任何解释。

10.4 在培训课程尚未开始前,或学员尚未交清相关学费和学杂费前,不得申请更换培训课程。

第十一条:缺席和补课

11.1 若因不可避免的原因导致学员无法如期前来上课----如:学员生病,或学员家人、生活伙伴生病或者亡故,或学员怀孕等情况----则学员有义务在课前以电子邮件的方式书面通知校方,并说明理由,并把邮件发送到Sunway Education & Technology Group B.V.的电子邮箱:Info@sunway.school。若学员未以电子邮件的形式及时通知校方,则学员不得缺席。

11.2 校方收到学员的缺席通知,即本服务条款第十一条第二款所述,Sunway Education & Technology Group B.V.将以电子邮件方式告知学员是否有可能进行补课。若有补课,则说明何时何地补课。

11.3 若Sunway Education & Technology Group B.V.无法安排补课,则校方将不承担相关责任,一切风险和后果由学员承担,学员不得以此为由追究Sunway Education & Technology Group B.V.的任何责任。

第十二条:试听课程

12.1 Sunway Education & Technology Group B.V.若举办试听课程,学员可以免费报名参加跟培训课程相关的试听。每个学员最多只能参加一次相关课程的试听课。

12.2 除专门的试听课程外,任何人不得免费参与正式课程的试听。

第十三条:知识产权

13.1 所有知识产权,包括著作权,数据库产权,商标权,商业名称权或发明专利,以及其它跟课程有关的资料,归Sunway Education & Technology Group B.V.,授课老师和/或第三方相关所有。

13.2 在未得校方书面同意时,学员不得复制或者公开校方的全部或者部分教学资料,尤其是电子版的教学资料。

13.3 校方提供的教学资料,只供学员专用。

13.4 Sunway Education & Technology Group B.V.网页上和本服务条款中所述的所有受《知识产权保护法》保护的教学资料,均不可以解释为知识产权转让。

第十四条:法律责任

14.1 尽管Sunway Education & Technology Group B.V.已尽最大努力----包括其教材在内----让各项事宜尽可能的完善,但Sunway Education & Technology Group B.V.不能保证教材,教程等均万无一失,如:培训课程的全面性,及相关培训课程的教学资料。

14.2 除非Sunway Education & Technology Group B.V.因故意或者粗心大意过错给参加培训课程的学员带来身心健康的伤害和/或者物质上的损害,否则Sunway Education & Technology Group B.V.将不承担任何法律责任。

14.3 如果Sunway Education & Technology Group B.V.因学员物质上的损害而承担相应的法律责任,那么校方承担的责任将不超过此前校方开出的发票上面所列的价值。

14.4 Sunway Education & Technology Group B.V.对任何因间接原因造成的损害,一概不负任何责任,如:次生灾害带来的损失,利润损失,被耽误的储蓄款和公司亏损带来的损失等。

14.5 学员注册参加Sunway Education & Technology Group B.V.主办的培训课程,任何参与课程培训的第三方给学员带来的损害的法律责任,将不由Sunway Education & Technology Group B.V.来承担。

14.6 学员享有Sunway Education & Technology Group B.V.的追诉权和其它权利(无论出于何种原因),须在事情发生后,或按照常理而言,学员须于知晓这件事情之后的一年零一天的内,以书面方式将相关追诉事宜和学员享有的相关权利以书面的形式通知Sunway Education & Technology Group B.V.。

第十五条:Sunway Education & Technology Group B.V.方面的不可抗力因素

15.1 若Sunway Education & Technology Group B.V.所雇佣的教师和或其它工作人员/股东因生病,或出现暂时或永久性的丧失劳动能力,Sunway Education & Technology Group B.V.将免除这些人员履行相关义务的责任,学员不得以此为由提出任何赔偿的要求。

15.2 若此类不可抗因素持续超过一个月,则双方商定,即校方和学员均有权利要求解除合约,双方均无需为对方承担任何损失赔偿。

15.3 若在培训过程中出现不可抗因素造成合约的规定无法履行,则Sunway Education & Technology Group B.V.有权对在出现不可抗因素前已履行的义务,或按常理能履行的义务,或正在履行的义务,分别进行核销。学员应视为额外的合同义务,按照校方的要求提供配合,支付相关核销账单的款项。

第十六条:投诉

16.1 Sunway Education & Technology Group B.V.制定的投诉章程,已经放在我们的网站www.sunway.school。

16.2 第十六条第一款所提的Sunway Education & Technology Group B.V.的投诉章程适用于Sunway Education & Technology Group B.V.与学员所签署的所有合同,同时也包括学员在Sunway Education & Technology Group B.V.目前、以前或将来报读的任何课程。

第十七条:教材的所有权

除学员使用撤回权,或在培训过程中途解除合约退学外,学员在全额支付学费和学杂费后,即可拥有相关的教材。若学员使用撤回权,则教材的处置,将按服务条款第五条第三款和第五条第四款的相关规定办理。若学员在培训过程中提出解除合约,则教材的归属问题将照本服务条款的第六条第六款处理。

第十八条:学员个人资料信息

学员跟Sunway Education & Technology Group B.V.签署课程合约,为了方便履行相关义务,学员应该提供个人资料信息。学员于注册登记时应立即提交个人资料信息。Sunway Education & Technology Group B.V.会相关将学员个人资料信息用于行政管理,以及跟学员通讯、邮寄相关的学习资料上。

第十九条:适用于本服务条款的法律

19.1 协议双方所有事宜,仅荷兰法律有管辖权,只有荷兰法律才适用于本服务条款。

19.2 协议双方所有纠纷,受海牙市法院的管辖,海牙法院有权对所有案件做出最终裁判。

《Sunway Education & Technology Group B.V. 荷兰语课程服务条款》中文翻译版由荷兰政府认证翻译机构翻译,

仅作为该文件荷兰语版本的中文参考,如遇法律纠纷,协议内容以荷兰语版本为准。

如果您有任何疑问,请您及时联系我们。